All images & text © 2011-2018 Sarah Li
       
     
 All images & text © 2011-2018 Sarah Li
       
     
 Haji Ali | Mumbai.  All images & text © 2011-2018 Sarah Li
       
     
 Kathmandu, 2015.  All images & text © 2011-2018 Sarah Li
       
     
    All images & text © 2011-2018 Sarah Li
       
     
    All images & text © 2011-2018 Sarah Li
       
     
    All images & text © 2011-2018 Sarah Li